Helaas is het in ieder geval tot 1 april 2021 niet mogelijk om ons clubhuis te huren!

Huurvoorwaarden clubhuis / groepsaccommodatie het Kraaiennest

Beheerder/verhuurder: Marco en Claudia van den Berg ,
tel: 06 533 82 557,
 
Correspondentieadres Postbus 2141, 2400 CC Alphen aan den Rijn
Verlengde Aarkade 24, 2406 LB te Alphen aan den Rijn (Let op: alleen kamppostadres) 

1 - HET GEHUURDE

1.1 Onder het gehuurde wordt verstaan:

 • Het gebouw (of een deel of delen hiervan) en aanliggend grondstuk (of een deel of delen hiervan) omsloten door de vier dichtstbijzijnde waterpartijen inclusief de toegangsbrug en het hek, exclusief de onder punt 1.2 genoemde artikelen of zaken;
 • Gebruik van de koelkasten, kookplaten, magnetron, koffie- en theeapparaten;
 • In het gebouw aanwezige meubilair.

1.2 Van verhuur uitgesloten zijn:

 • Het magazijn;
 • De materialen die in het magazijn opgeslagen liggen;
 • Pionierhouthok en de daarin liggende pionierpalen;
 • Brandhouthok.


2 - BEPALINGEN VAN FINANCIËLE AARD

2.1 Kosten en maximaal aantal personen

 • Er mogen maximaal 75 personen overnachten en er mogen 150 personen verblijven zonder overnachting.
  De prijs is € 4,65 per persoon per nacht. Er geldt een minimum prijs van € 162,50 per dag/nacht;
 • Uiterlijk een maand voor uw aankomst kunt u het aantal personen tijdens uw verblijf nog aanpassen, daarna geldt voor de berekening definitief hetgeen op het huurcontract staat en wat huurder en verhuurder hebben ondertekend;
 • Het huurbedrag/huurprijs is exclusief het gebruikte gas, water en elektriciteit en exclusief de afvoer van vuilnis en eventuele schoonmaak.

2.2 Betaling en borg

Het overeengekomen huurbedrag/huurprijs + borg dient volledig vooraf per bank (zie huurcontract) te worden voldaan. In het huurcontract wat de huurder wordt toegestuurd ter ondertekening staat de vervaldatum waarop uiterlijk moet zijn voldaan.

Er wordt een borg berekend:

 • Huurbedrag (excl. Borg) < € 1000,-: € 400,00 borg;
 • Huurbedrag (excl. Borg) € 1000,- tot € 2000,00: € 600,- borg;
 • Huurbedrag (excl. Borg) € 2000,- of hoger : € 800,- borg.

Het borgbedrag wordt na afloop van de huurperiode verrekend met de nog openstaande bedragen. Mocht de borg deze kosten niet dekken dan dient het restant contact te worden bijbetaald na afloop van diezelfde huurperiode.

Indien na ondertekening van het contract wordt geannuleerd, dan vindt terugbetaling plaats / is betaling verschuldigd volgens onderstaande regeling:

De definitieve laatste afrekening dient voor het vertrek na de huurperiode, ter plaatse en contant te worden voldaan aan de dan aanwezige vertegenwoordiger van onze stichting

2.3 Wi-Fi

Het gebouw is voorzien van Wi-Fi. Voor het gebruik hiervan wordt € 4,00 per dag met een maximum van € 20,00 per huurperiode in rekening gebracht. De code die aan de gebruiker wordt verschaft is niet overdraagbaar aan andere partijen.
De gebruiker dient zich te houden aan de door de wet bepaalde regels. Voor een uitgebreid Wi-Fi reglement verwijzen wij u naar onze website.

2.4 Kampvuurhout

Kampvuurhout, voor zover beschikbaar, kan bij ons worden gekocht.
De kosten hiervan bedragen  € 25,00 per grijze container of € 50,00 per bruine container.

2.5 Energie kosten en kosten afval

 • Afvoer vuilnis per zak € 3,50 per normale maat vuilniszak (€ 17,50 per 1/3 blauwe container)
 • Per dagdeel of overnachting (per nacht) wordt € 30,00 aan gas, water en elektra berekend (van mei t/m september);
 • Per dagdeel of overnachting (per nacht) wordt € 40,00 aan gas, water en elektra berekend (van oktober t/m april)

Om overvloedig verbruik van gas, water en elektra tegen te gaan nemen we de energiestanden vooraf en na afloop van de huurperiode op. Zo willen wij stimuleren verantwoord met energie omgaan. Mocht er meer dan 10 % totaal energie verbruik zijn na een huurperiode dan wordt dit met de volgende energieprijzen extra aan u doorberekend.

 • Elektra hoog tarief € 0,55 per kWh
 • Elektra laag tarief  € 0,45 per kWh     (weekdagen van 21.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend)
 • Gas € 1,10 per m3
 • Water € 2,10 per m3

Opmerking: De Stichting behoud zich het recht voor om de prijzen van energie, water en/of afvoer van vuilnis tussentijds te verhogen indien deze door de leverancier/overheid worden verhoogd voor aanvang van de huurperiode.

3 - ALGEMENE BEPALINGEN

3.1 Onze bezetting van het gebouw, wellicht tijdens uw verblijf.

 1. Tenzij de verhuurder dit aangeeft is het Welpen HN/Scouts & Welpen BK / Explorer lokaal en in overleg het voor- of achter terrein niet beschikbaar voor de huurder op vrijdagavond van 18.30 uur tot 22.30 uur. Het Welpen HN / Scoutslokaal is dan leeg van alle materialen van de huurder, veegschoon en vrij van huurders. De keuken mag door scouting Alphen gebruikt worden.
 2. Tenzij de verhuurder dit aangeeft is het gehele gebouw inclusief het hele terrein niet beschikbaar voor de huurder op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 13.00 uur met uitzondering van het Staflokaal waar de huurder haar materialen kan opslaan, de rest is veegschoon en het hele gebouw, inclusief Staflokaal, vrij van huurders.
 3. Tenzij de verhuurder dit aangeeft is er één lokaal niet beschikbaar. In overleg is ook het voor- of achter terrein niet beschikbaar voor de huurder op zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur Het lokaal is dan leeg van alle materialen van de huurder, veegschoon en vrij van huurders. De keuken mag door Scouting Alphen gebruikt worden.
 4. Het alcoholprotocol van Stichting Scouting Alphen aan den Rijn moet altijd worden gerespecteerd en worden nageleefd door ons en in dit geval ook de huurder. Drankgebruik (tijdens onze opkomsten) en met name dronkenschap in het algemeen is niet toegestaan voor geen van de huurders. Bierkratten/fusten/barinstallaties/alcoholische drank dienen weg geborgen te zijn, uit het zicht van al onze jeugd- en stafleden.
 5. Tap (bier) installaties mogen alleen buiten of onder overkapping worden gebruikt.
 6. Bierdoppen, peuken, klein restafval e.d. behoren in de daarvoor bestemde en meer dan ruim aanwezige vuilnisbakken. Ook de huurder dient zich hier natuurlijk aan te houden.

3.2 Aansprakelijkheid verhuurder

De Stichting is niet verantwoordelijk voor het niet na kunnen komen van de aangegane verplichtingen voor zover deze voortvloeien uit overmacht. In dergelijke gevallen vervallen de contractuele verplichtingen en is de Stichting niet gebonden aan het ter beschikking stellen van vervangend onderkomen of aansprakelijk voor vervolgschade.

3.3 Huurovereenkomst

De verhuur komt tot stand na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende bevestiging en de overeengekomen aanbetaling.

3.4 Overdracht

 • Over de aankomst- en vertrektijd dient u ruim van tevoren contact op te nemen met de beheerder van het gebouw. Adres en telefoonnummer staan onderaan vermeld;
 • Tot maximaal een half uur na de afgesproken tijd zal er iemand aanwezig zijn om u te ontvangen en u één set sleutels te overhandigen. Na verstrijken van deze tijd dient u de sleutels op een door de beheerder aan te wijzen plaats en tijdstip op te halen;
 • De sleutels worden aan huurder ter beschikking gesteld na het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort e.d.);
 • Het gebouw en het terrein dienen schoon te worden achtergelaten. E.e.a. ter beoordeling van de beheerder. (indien toch noodzakelijk schoonmaakkosten van minimaal € 105,00, verder ter beoordeling beheerder).
 • Bij vermissing van de sleutels dient men direct de beheerder hiervan in kennis te stellen. De kosten van aanschaf van nieuwe (gecertificeerde) sleutels € 19,50 per stuk en/of sloten (€ 70,00 per stuk excl. bijbehorende sleutels) worden op de huurder verhaald.

3.5 Geluidsapparatuur

Het gebruik van geluidsinstallaties is toegestaan mits het volume binnen redelijke grenzen blijft. De huurder is aansprakelijk voor klachten voortkomende uit een te hoog volumeniveau.

3.6 Gebruiksregels

 • Het is niet toegestaan te lopen op niet daarvoor bestemde plaatsen zoals b.v. het dak;
 • Het is niet toegestaan op het terrein te graven en/of bomen te vernielen of te kappen;
 • Het is niet toegestaan tenten op het terrein te plaatsen;
 • Het oversteken van sloten, anders dan via de brug, alsmede het spelen in, of langs de sloten achter de bomenrij, is niet toegestaan. Ook het deponeren van allerhande materialen in de sloot is niet toegestaan. De beheerder kan eisen de huurder de sloot te laten ‘legen’ van materiaal wat tijdens de huurperiode in de sloot is gedeponeerd;
 • Vuilnis (ook gedoofde kampvuurresten) dat niet wordt meegenomen dient te worden opgeruimd en in afgesloten plastic vuilniszakken in de blauwe containers naast het pionierhouthok/fietsenstalling te worden gedeponeerd;
 • Indien het terrein tijdens de huurperiode onbeheerd wordt achtergelaten moeten de lampen e.d. zoveel mogelijk zijn uitgeschakeld en de toegangsdeuren en de lokaaldeuren worden gesloten en het inbraakalarm te zijn ingeschakeld. De luiken moeten eveneens worden gesloten met de daarvoor bestemde bevestigingen. Tevens dient het toegangshek te worden afgesloten.
 • Alle materialen en meubilair moeten na gebruik worden teruggeplaatst in het lokaal waar het zich oorspronkelijk bevond. Meubilair mag niet buiten worden gebruikt op de ‘biertafels- en banken na’.
 • Er mag in het gebouw niet worden gerookt. Ook rookmachines e.d. zijn in het gebouw niet toegestaan;
 • De Stichting behoud zich te allen tijde het recht voor om tijdens de huurperiode controle uit te voeren op de naleving van de bepalingen;
 • In het geval dat de regels niet worden nageleefd, dan wel dat er naar de mening van de beheerder of zijn vertegenwoordiger duidelijk aanleiding toe is, heeft deze het recht om groepen en/of personen te weigeren of te (laten) verwijderen.

3.7 Kampvuurkuil

De kampvuurkuil op het achter terrein mag worden gebruikt. Volg daarbij de bepalingen zoals die hangen nabij de kampvuurkuil, de ingang van het gebouw en zijn opgenomen in de huurdersmap. Restafval (brandhout, kooltjes etc.) dat in de metalen bak na het stoken blijft liggen moet na te zijn gedoofd als afval worden afgevoerd door de huurder.

4 - SLOTBEPALINGEN

4.1 Schadevergoeding

Alle toegebrachte schade aan het gebouw, het terrein en of de materialen zijn voor de verantwoordelijkheid van de huurder. Schade zal door de huurder onverwijld en terstond worden vergoed. Iedere huurder dient hiervoor zelf een (WA) verzekering af te sluiten.

4.2 Commerciële activiteiten en onderhuur

Het huren van het gebouw kan alleen geschieden onder de voorwaarde dat geen commerciële activiteiten op het grondgebied van de Stichting plaats vinden. Onderhuur, wederverkoop, exploitatie en/of andere commerciële activiteiten van welke aard dan ook zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting.

4.3 Aansprakelijkheid Stichting Alphen aan den Rijn

 • De huurder vrijwaart de Stichting voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden die voortkomen uit het niet nakomen van het gestelde in lid 4.1 en 4.2;
 • De huurder vrijwaart de stichting van alle gevolgen voortvloeiend uit het ge- of misbruik van materialen en middelen van de stichting.

4.4 Aansprakelijkheid huurder

 • De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor gevolgen van het niet nakomen van de ARBO regelgeving;
 • Het gebouw is voorzien van een brand en inbraakalarmsysteem dat is aangesloten op een alarmcentrale.
  De huurder verplicht zich tot het vergoeden van € 75,00 per vals alarm gedurende de overeengekomen huurperiode.

De huurvoorwaarden in printversie: